vorige pagina

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

Serie-media-geweld-misdaad.

DE TREND VAN DE TIJD – IN DE WERELD VAN VANDAAG …

 

Hoe moeilijk kan het zijn, zeker voor jonge mensen, om ‘niet’ mee te gaan met de ‘trend’ van de tijd!  Natuurlijk zijn er trends te noemen, waarmee niets aan de hand is/lijkt, dat is nu eenmaal zo, het hoort bij het moment van de tijd. Doch er zijn trends en dat is al eeuwen zo, die gewoon slecht zijn en beter niet ‘navolgenswaardig’.

Over die trends wil ik het hier hebben.

 Met ‘trend’ wordt hier bedoeld, een stijgende lijn van gebeurtenissen van navolgenswaardig gedrag, dat beter niet ‘nastrevenswaardig’ zou mogen zijn. Trends die een destructieve uitwerking bezitten op onze maatschappij en samenleving. Die doorgaande ontwikkelingen in zich bevatten in de tijdgeest, dat ten goede of ten kwade kan uitpakken.

 Een slechte ontwikkeling is bijvoorbeeld dat mensen klakkeloos maatschappelijke tendensen blijven navolgen, er aan meedoen, of erger nog, dat het agressieve erin, zij er voor zorgen dat anderen nieuwe impulsen krijgen om er mee door te gaan. Tendensen die negatief/destructief geladen zijn, prikkels in zich bevatten die normaliserende uitwerkingen hebben, zie de hoofdstukken van het ‘initiatief’ “LA LUCAS”. Destructieve uitwerkingen door de normaliserende werking van het veelvuldig en veelsoortig kijken en beleven van geweldsprikkels, agressieve daden, het doden en het neerslaan van mensen in psychologische trillers. Via de media kanalen die onze maatschappijen steeds meer en zichtbaarder voortbrengt wereldwijd. Via lectuur, filmproducties, tv kanalen, internet en gamesspellen.

Over hoe bloedstollende tv series tot stand komen kan je o.a. lezen in de bijlage: Over de bizarre gruwelijke eindfinale van een tv serie. Daarin vroegen de makers zich af, gaat dit niet te ver? Hun conclusie was; nee de acceptatiegraad voor gruwelijke beelden ligt inmiddels een stuk hoger dan toen men aan de serie begon. Veel fans stellen er prijs op wordt zonder blikken of blozen meegedeeld. Met het resultaat dat zowel jong en oud er van kan genieten, gruwelen en en er aan gewennen. zie: ‘serie-media-geweld-misdaad’.

 Die negatieve impact in onze samenlevingen is niet gering, wat dus door vele miljoenen mensen gewaardeerd schijnt. Mensen die het ‘kwaad’ ervan niet zien of niet willen zien, zullen zeggen dat het allemaal wel meevalt. Toch, als je in staat bent het totaal van die impact, van die invloeden te zien, dan ontkom je er niet aan om conclusies te trekken als er weer ‘gewelddadige acties’ hebben voorgedaan, de kranten staan er vol van en het Journaal/Nieuws laat het ons dagelijks zien. Het is zeker te verwachten als er calamiteiten of catastrofale gebeurtenissen ontstaan in onze maatschappij en samenleving, dat die destructiviteit dan van alle kanten losbarst en tijdelijk niet onder controle te brengen is. Dat is een toekomstbeeld dat niemand wil, maar wel stukje bij beetje in onze cultuur voet aan de grond krijgt. De overheden in ons land hebben daar geen controle meer op, het fenomeen graaft zich in en in feite zijn de burgers in ons land daar verantwoordelijk voor, zij laten het kritiekloos voortwoekeren, omdat er geen of te weinig mensen bereid zijn er een nee tegen uit te spreken.

 De ‘agressie’ die regelmatig de kop opsteekt wordt mijn inziens ‘gevoed’ door een cultuur waarin openlijk lof wordt uitgesproken op het maken van mediageweld, waardering op het creëren en tonen van gruwelijke fantasieën en voorbeelden van doodslag en agressie.

 Hoe moeilijk kan het zijn, zeker voor jonge mensen, om ‘niet’ mee te gaan met die ‘trend’ van de tijd!

 Zeker als die trend zo algemeen en populair aanvaard is geworden, zoals dat waarneembaar is in de media, weekbladen, televisiegidsen, het staat vol positieve kritieken, en uitnodigingen in de zin van dat moet je niet missen. Zie de veelvuldigheid in haar soort: detective verhalen, misdaadfilms, trillers, actie-series, avonturenfilms, fantasie of fictie verhalen, nazi documentaires, Barnaby- Mors – Witse – Fikken Maastricht, series, het kan niet op, avondvullende geweldsvoorstellingen dag in dag uit. Geweld in combinatie met mooie natuur en historische gebouwen, met sympathieke hoofdrolspelers gelardeerd met gevoelige relatiemomenten tussen de spelers, zodat de mensen blijven kijken. “FIKKEN MAASTRICHT” is daar een goed voorbeeld ervan, in het begin is het nog vriendelijk en Inspecteur Columbo achtig, allengs in verloop van de jaren worden de meest gruwelijke misdadige acties getoond, het liefst met ‘tenen krullende’ momenten.

 Kritische analytici worden wel aangehoord, maar de ernst van het geconstateerde wordt afgedaan als onzin en het kan niet waar zijn. Vrijheid van meningsuiting  is het slotwoord. Net zoals de veelsoortige gewelds voorvallen die dagelijks over ons netvlies heen rollen, worden de gevolgtrekkingen van kritische mensen, het liefs naar de vergetelheid verbannen.

 En dat dienen we niet langer te accepteren, onze toekomst loopt gevaar, iedereen weet dat grote maatschappelijke en wereldse ontwikkelingen, zoals de industrie en technologische voortgang, niet terug te draaien zijn, daarom is het van belang te voorkomen dat er een toekomst ontstaat die we niet willen. Daar kan iedereen aan mee doen, door deel te nemen aan een beweging die in staat is een tegengeluid te laten horen. Dat ‘tegengeluid’ kan een begin worden van ‘stop’ niet verder.

 Het zij gezegd.

Nijmegen

2018-02-27