vorige pagina

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

 10.2 Vredelievendheid  in onze samenleving:

 

Leven in Vredelievendheid.

Daar gaat het om daar is ook al veel over gezegd over ‘vredelievendheid’. Het is nu echter wel zeer bedroevend dat we als Europese naties ons opnieuw moeten herbezinnen, en weer opnieuw moeten herbewapenen om de agressie van Rusland en autocratische naties te kunnen weerstaan. Dat hoeft ons echter niet te weerhouden om, daarnaast!!, opnieuw ideeën te ontwikkelen waarin wij gaan werken aan vrede op wereldschaal.

Veel mensen zullen nu gaan roepen dat dit een naïeve opstelling is, dat is echter niet zo, zij roepen dit al honderd jaar, dat is een narrig negatieve houding.

Vredelievendheid zou je hier kunnen omschrijven als, dat je tot een groep of samenleving behoord, van mensen die, rekening houdend met elkaar, attent blijven op gebeurtenissen waarin agressie, gewelddadigheid of vernederend gedrag van mensen, niet als een gegeven aanvaard wordt, waar ze niets mee te maken hebben. Zij zijn mensen of een groep van mensen die op tijd de alarmbel luiden als er in hun directe sociale omgeving onrust of gewelddadigheid heerst of ontwikkeld.

‘Vredelievendheid’ is een manier van leven waarin aandacht naar de ander geen voorbijgaand verschijnsel is, maar waar compassie en menselijk mededogen ruim baan krijgen.

Dat is van belang wanneer overheden door wetgeving niet meer in staat zijn om escalaties af te wenden of te voorkomen. Er dient van binnenuit, door de mensen zelf (de burgers) een drive te ontstaan die mensen aanzet elkaar te helpen en ondersteunen wanneer zij in dialoog zich tot anderen wenden om in ‘vredelievendheid’ rust en vertrouwen tot elkaar te vinden. Vertrouwen kweken tussen etnische verscheidenheden, basisbegrippen ontwikkelen voor vormen van goed samenleven in het publieke domein. Dat voor allen als waarheid en saamhorigheid beleefd kan worden.

Hiervoor zijn al veel ‘handvesten’ en ‘rechten voor de mens’ geschreven, maar wij, ‘mensheid’, hebben dat bij lange na nog niet in ons burgerschapszin verweven. Die raadgevingen moeten nog worden gepraktiseerd, aan elkaar worden doorgegeven in de praktijk van de dag. Van man tot vrouw en andersom, van ouder tot kind, aan dorps of stadsgenoten, van stadsgenoten tot landgenoten en verder, zodat het als het ware de wereld overspoeld.

Dit bovenstaand verhaal is een poging om uit te leggen wat met “vredelievendheid” wordt bedoeld.

Terug naar: Waar ligt de werkelijke macht van een volk of land?

OVER OORLOG EN VREDE. Waar ligt de werkelijke macht van een volk, een land? Ieder volk zou zich sterk moeten maken, om het goede te willen en het kwade te weren. Om het leven voor elkaar waardevol, zinvol en leefbaar te maken, in saamhorigheid. Het kwaad, agressie of ontevredenheid bestrijden door een gezamenlijk gedragen mening en inspanning om het zo te willen dat iedereen er profijt van heeft. Dan is een volk ook in staat zijn bestuurders, leiders, presidenten of machthebbers te corrigeren, wanneer dat nodig is. Zie de oorlog en het gewelddadig oorlog voeren van Rusland, geleid door de machtswellusteling Poetin.

 

“VREDELIEVENDHEID” is op weg zijn naar vrede wereldwijd.

 

Anthoon Lucas Budel

a.budel1@chello.nl

Nijmegen