vorige pagina

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

2. Dreiging:

 

Over de militaire dreiging in de wereld:

 

Helaas moeten er nu overal militaire inrichtingen worden opgebouwd, om erger te voorkomen. Nu moet er ‘helaas’ gewerkt worden aan een machtsevenwicht om de orde te bewaken.

 Om te voorkomen dat de wereld in een puinhoop veranderd. Zullen ‘mensen’ moeten blijven werken aan een ‘vredesorde op wereldschaal’. Een ‘vredesorde’ die uiteindelijk boven de machten van strijdende partijen uit zou moeten komen te staan. Dat kan alleen als de meerderheid van een volk dat in haar ‘moraliteit’ (waarden en normen) toestaat.

 Een volk, een natie zal in haar levenswijze: ‘het goede willen’, dienen in te passen, betreffende vrede en veiligheid, en deze in onderlinge ‘saamhorigheid’ moeten zichtbaar maken. Die wil of die drive zou ‘het goede doen’ dienen te prefereren boven de politieke bedrijvigheid uit, van een land. Om te beginnen in ons eigen Nederland.

Dat nooit weer:

“Dat nooit meer” (1940-45/2022-77jaar-later) Gaat niet meer op, ‘mensheid’, iedereen dus!,  zal nu echt aan het werk moeten. Met als leidraad: Verklaring Rechten van de mens, en de raadgevingen uit het Pacem in Terris (1963) = Vrede op aarde (Mensheid in wording).