vorige pagina

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

 “Betekenis Gender:

Gender is niet het lichamelijke kenmerk, maar de gevoelde of ervaren overtuiging dat je bent die je bent”

 

OVER GENDER IDENTITEITEN.

 

v GENDER NEUTRAAL?? (Spinzi)

v GENDER ‘GELIJKWAARDIG’ BESTAAT WEL! (Kwadraat)

v GENDER ‘GELIJKHEID IN WAARDIGHEID INITIĒREN’ (Teilhard)

v BIJ GENDER DIVERSITEIT GAAT HET OVER GEBOREN WORDEN. (Anthoon)

v BIJ ‘EERBIED OP HET LEVEN’ GAAT HET OVER MENSEN. (Schweitzer)

v ANIMUS EN ANIMA. (Jung) Het Animus is, het mannelijke in de vrouw. Het Anima is, het vrouwelijke in de man.

v VAN SEXSUALITEIT KAN JE ZEGGEN DAT HET NIET ALLEEN LICHAMELIJKE, MAAR OOK MENTALE - PSYCHOLOGISCHE EN SPIRITUELE – GEBEURTENISSEN ZIJN. Speelt zich meestal af tussen twee mensen, dat kunnen mannen en of vrouwen, jongens of meisjes zijn. Of mensen met L.H.T.B.I gender identiteiten. (Anthoon) 

    Mentaal = Denken voelen

Spiritueel = Geestelijk levendig

Psychologisch = gedrag hoe aanwezig


 

'Kleding make de mens' of je nou He. of L.H.B.T.I. bent, maakt niet uit, een ieder klede zich waarin men zich thuis voelt.

 

  

 

PASSEND IN HET WERELDWIJDE STREVEN NAAR MENSWORDING”

C.G. JUNG:

Animus is het vrouwelijke in de man. Anima is het mannelijke in de vrouw.

 

Een kleine minderheid in ons land begint te roepen, dat je in een klas met jonge mensen, geen: ‘Beste jongens en meisjes’ meer kan zeggen.

De rest van de mensen in Nederland (17 miljoen inwoners) begint dat klakkeloos over te nemen, en beseffen niet wat ze daar mee aan het doen zijn.

Verscheidenheid in seksuele geaardheid:

Terwijl het begrip jongen en meisje, man of vrouw onmiskenbaar een aanduiding is naar het biologische verschil in de menselijke soort. Wordt daarmee nog niets gezegd over de seksuele geaardheid die een mens of mensenkind kan hebben, hebben geërfd of kan hebben aangeleerd.

Tegenwoordig begrijpen we dat een jongen of meisje, een man of vrouw, een seksuele geaardheid kan hebben die afwijkt van wat we in het verleden als normaal voor iedereen vonden. Dat doet echter niets af aan het feit, dat je als jongen of meisje geboren kan zijn. Daarom is het mijns inziens niet juist om de begrippen vrouw of man, meisje of jongen in de ‘ban te doen’. Alsof het een ‘minderwaardige aanduiding’ zou zijn. Alsof de seksuele onderscheiding tussen mensen, tussen jongens en meisjes, tussen een man en vrouw, niet meer van belang zou zijn.  

 

De seksualiteit is eeuwenlang onderdrukt. Was toen de seksualiteit een ondergeschoven kindje? Iets waar geen aandacht aan besteed werd, en erger nog, onderdrukt en in een kwaad daglicht gesteld?

En is dat nog steeds zo?

 

Ja, het is nog steeds zo:

Dat seksualiteit in een verkeerd daglicht wordt gesteld, enerzijds door religieuze bemoeienis, anderzijds door een moraal die losgeraakt van normen en waarden, zijn eigen gang gaat, tot schade en schande van een menselijke belevenis die waardering, ontzag en respect verdient.

En dat is het punt waar het om draait.

Wij mensen, burgers van dit land hebben in het verleden en ook nu, praktisch nooit aanvaard, nooit geaccepteerd dat b.v. een jongen zich meisjesachtig gedraagt, en dat een meisje zich jongensachtig gedraagt (waaruit het begrip LH(H)BTI is ontstaan). Wij mensen uit deze samenleving hebben dit grootschalig niet als een natuurlijk gegeven kunnen accepteren. En dat doen we massaal nog steeds niet! Een veranderende moraal in de seksualiteitsbeleving kan je niet dwingend opleggen, daar zullen we met ons allen aandacht aan dienen te besteden.

Wat wel in opgang is geraakt, is:

Wat wel in negatieve zin in opgang is geraakt, is, dat publiekelijk en ‘in de media’ dat anders zijn zo dwangmatig en pontificaal in het voetlicht wordt gezet, waardoor intimiteit, respect, ingetogenheid en wederzijdse afhankelijkheid aan de kant geschoven wordt. Met als gevolg dat er geen dialogen tussen mensen worden gevoerd, omdat het onderwerp seksualiteit zo gevoelig ligt, en zich binnen de huiselijk kring afspeelt. Waardoor ‘het medium televisie’ via zovele kanalen, het onderwerp sekse en seksualiteit op een dwingende manier wordt voorgeschoteld, en mensen met vragen en antwoorden over wel of niet waar, niet meer in beeld komen.

Hoe je het ook wendt of keert.

Het gaat om het sekse verschil, het biologische anders zijn in natuurlijke kwaliteit, dat onze aandacht verdient. Dat kunnen we niet ongedaan maken of negeren. We kunnen wel de nuances tussen de verschillen leren waarderen en respecteren. Daarbij is van node dat we in vertrouwen met elkaar (L.H.(H.)B.T.I.) leren omgaan, door er over te praten. Dat is in de afgelopen eeuw en tot op heden nog niet of te weinig gebeurd.

Een mening met mediageweld verkondigen.

En zoals de mening van een minderheid tegenwoordig met mediageweld wordt opgedrongen, of in een slaafse horigheid wordt aanvaard. Kan dat alleen maar meer onrust veroorzaken, dan dat het tot vernieuwende aanvaardende gedachten leidt. 

Kort gezegd:

Het gaat hier om de menselijke beleving tussen mannen en vrouwen, in een H+. L.H.B.T.I.- belevingswereld. Het is de grondbeleving in de belevingswereld van mensen in hun sekse bewustzijn.

Seksualiteit is een manier van beleven.

Seksualiteit is een manier hoe je, je geslachtelijkheid ervaart. Waarbij tussen een man en een vrouw, de voortplanting altijd een grote rol heeft gespeeld. Met ‘seksualiteit’ wordt nu in het algemeen bedoeld, de beleving tussen twee mensen die vanuit hun persoonlijke geslachtelijkheid emoties, ideeën en gedragsvormen met elkaar willen delen in een wederzijds vertrouwen. Met de verwachting in elkaar betrokken te geraken.

 

Seksualiteitsbeleving miskend en onderdrukt: in het verleden en heden, en hoe moet het nu verder.

Ik wil dan beginnen met een nuchtere kijk op de seksualiteitsbeleving, en kom tot een logische volgorde op hoe het ooit begon en verder is gegaan tot aan heden. Globaal bezien is de man vrouw relatie altijd overheersend richtinggevend geweest. Daarnaast kan je zeggen dat er altijd mensen zijn geweest die het anders ervaarden. Daaruit is de L.H.B.T.I. beweging voortgekomen die in onze tijd aanvaardende vormen van samenzijn of samenwonen heeft gekregen.

H+ L.H.B.T.I. =  He.Le.Ho.Bi.Tr.In. = Hetero – Lesbisch – Homo - Bi – Transgender - Interseksueel.

 

HETERO Seksualiteit, is wel van de grond af de “Bakermat” van alle vormen van seksualiteitsbeleving.

 

Alle mensen, mannen en vrouwen zijn voortgekomen uit een lichamelijke verbintenis tussen een man en een vrouw. Het zaad uit een man en de eicel van een vrouw hebben zich in de baarmoeder van de vrouw versmolten tot een embryo dat zal uitgroeien tot een jongen of een meisje. En daar zijn dus kinderen uit voortgekomen, zowel jongens als meisjes. Dat is een gegeven die in de basis van de menselijke natuur voor iedereen gelijk te benoemen is, ongeacht hoe het zich verder ontwikkeld nadat het geboren is.

 

Met ‘Bakermat’ wordt hier bedoeld, vanaf het moment, daar waar alles begonnen is, het ontstaan van menselijk leven. Als een vast gegeven dat ieder mens geboren is, vanaf het begin der tijden, uit een man en een vrouw, door een voortplantingsbehoefte dat eeuwenlang vanzelfsprekend was.

En met ‘Hetero’ wordt hier bedoeld dat twee mensen van verschillend geslacht samengaan, of zich tot elkaar aangetrokken voelen in hun seksualiteitsbeleving, vanuit ieders eigenheid als man of vrouw, waarbij zij door hun ‘geslachtelijk anders zijn’ elkaar beďnvloeden op een wijze zoals die overal in de natuur voor komt. Bij de man zijn dat vanuit de biologie, positief actieve impulsen, bij de vrouw zijn dat, negatief ontvangende vormende impulsen. Positieve en negatieve wisselwerkingen zijn werkzame energie stromingen, of bewegingen in het organische leven, die elkaar beďnvloeden. Dat maakt voor mij dat mannen en vrouwen in hun wezenlijk biologisch anders zijn, onafhankelijk tot elkaar een eenheid vormen dat hen beiden ten goede komt.

 

GENDER SEKSUEEL:

Gender seksueel daarentegen, zoals hierboven op een rijtje genoemd als H+. Le.Ho.Bi.Tr.Int. is een gevoelde of persoonlijk, ervaarde beleving of overtuiging dat door vele mensen weer anders beleefd kan worden. In beginsel, de eerste mens, en ‘mens’ betekent zowel man als vrouw, was en is er sprake dat mannen en vrouwen, die door hun voortplantingsdrift met elkaar vervlochten waren de aarde gingen bevolken.

 

Door ‘genderervaringen’, hoe mensen zichzelf voelden en ervaarden in het lichaam dat zij met hun geboorte meekregen, maakt het moeilijk zichzelf te zijn, in een wereld die dat ‘anders zijn’ niet wil accepteren. Gelukkig leven we in een tijd dat ‘gendergelijkheid’, genderdiversiteit’ en ‘gendergelijkwaardig’ steeds meer algemener en aanvaardbaarder wordt.

 

HETERO BELEVING:

Hetero zou je dan ook kunnen zeggen, is in de basis, dus lichamelijk (man of vrouw) verschillend, biologisch anders, niet hetzelfde, anders door hun lichamelijke geaardheid. Dat lichamelijk anders zijn door hun biologische natuurlijke verscheidenheid, maakte dat naast hun voortplantingsdrift ook een natuurlijk verlangen ontstond naar zorg, vriendschap, aandacht, geborgenheid, liefde en intimiteit. Waaruit het idee ontstond dat twee mensen voor hun leven een huwelijkse verbintenis konden aangaan.

 

DE SCHEPPINGSORDE TUSSEN MANNEN EN VROUWEN.

Aangetrokken of aangespoord door hun lichamelijk kenmerken als vrouw en als man, hebben zij zich vanuit die biologische verscheidenheid, zichzelf steeds opnieuw konden voortplanten. Creëerden zij in elkaar, door deze natuurlijke lichamelijke scheppingsorde, het verlangen zich biologisch-lichamelijk te versmelten tot nieuw leven. Maar zij deden dat ook in psychologische zin. Door dat natuurlijk samengaan als man en vrouw in een huwelijkse verbintenis, versmelten zij zich niet alleen tot een huwelijkse eenheid, doch ook in de vorm van een nieuw mensenkind. En tegelijkertijd ontwikkelden zij zich in nieuwe dimensies tot elkaar, waardoor zij zich met een ‘ja ik wil’ tot aan hun dood aan elkaar verbonden.

 

GENDER DIVERSITEIT:

Van Genderdiversiteit zou je kunnen zeggen dat zij een voortgaande seksualiteitsbeleving is vanuit een persoonlijk beleefde ervaring, wat anders kan zijn dan je geslachtelijkheid is, terwijl je toch biologisch man of vrouw bent. Dus naast de universeel aanvaarde natuurlijke biologische verscheidenheid, zijn er mannen en vrouwen die zich niet thuis voelen in hun natuurlijke lichamelijke werkelijkheid, en dat maakt dat zij dezelfde natuurlijke emotionele behoeften en verlangens kunnen hebben en ervaren, als bij mensen van het andere geslacht, en dan noemen we dat onder andere ‘lesbische seksualiteit’ en ‘homoseksualiteit’.

 

GEDRAGS BIOLOGIE:

Gedragsbiologie is aangeleerd gedrag vanuit de natuurlijke verscheidenheid in de evolutionaire ontwikkeling van mensheid, dat wereldwijd verschillend kan zijn. Aangeboren gedrag of aangeleerde gedragservaring zijn de psychische kenmerken die voor iedereen opgeld doen. Genetisch gedrag is overgeërfd gedrag, anderzijds kunnen mensen ervoor kiezen hun gedrag doelbewust om te vormen, te veranderen of te wijzigen, vanuit een persoonlijk innerlijke overtuiging, dat dit hun ware identiteit is.

 

MEERDERE VORMEN VAN GENDER IDENTITEIT:

Geboren als man of vrouw kan het dus zijn dat je, Lesbisch (vrouw met vrouw), Homoseksueel (man met man), Biseksueel (met man of vrouw), Transseksueel (in verkeerd lichaam zijn) of Interseksueel (dubbelslachtig) kan zijn, voelen of ervaren. Het probleem dat zich daar dan al zich mensenheugenis voordoet is, dat dit anders zijn, door de ander of de anderen niet als juist wordt beleefd en ervaren, dat het niet door anderen (de mensen) wordt geaccepteerd. We leven in een tijd dat we daar nog mee moeten leren omgaan.

 

MANIPULATIE VAN HET MENSELIJK LICHAAM:

Omdat mensen tot nu toe in de 21ste eeuw niet bereid zijn geweest om dit ‘anders zijn, terwijl de ander zichzelf voelt’  te accepteren en te respecteren, is in onze tijd het de ‘medici’ in handen gegeven, mannen en vrouwen, biologisch om te vormen tot een ander geslacht. “Geslachtsverandering” lijkt op zich goed en aanvaardbaar, maar het blijft noodzakelijk door een tekortkoming aan menselijkheid in onze mensenwereld!

TEKORTKOMING IN MENSELIJKHEID:

Omdat wij mensen van deze tijd ons niet hebben kunnen losmaken van vroegere misvattingen, laten mannen en vrouwen, die zich transgender noemen, in wanhoop zich ombouwen (medisch aanpassen) tot het andere geslacht. De noodzaak voor deze medicinale ingrepen is een schande voor de mensheid! Lees deze regel niet verkeerd! 'Niet' de medicinale ingreep wordt hier veroordeeld, maar de 'noodzaak' daartoe. Met 'schande' wordt hier bedoeld, de onaanvaardbaarheid van mensen, dat zij al die eeuwen het 'anders' zijn niet hebben kunnen accepteren.

 

Wordt vervolgd.

 

'Liefde' is een bijzonder 'specifiek' natuurverschijnsel. (klik hier)

 

Liefde is de meest universele geweldige meest mysterieuze der kosmische energieën. Pieirre Teilhard de Chardin. (klik hier)

 

Er zijn mensen die zeggen dat Anthoon mensen kwetst met zijn Gender verhaal. (klik hier)

 

Het verschijnsel mens. Oorsprong en seksualiteit. (klik hier)

 

Over  "Gender"  Ontwikkelingen

 

Hoe gaan we dan verder?

 

 

Anthoon Lucas Budel

Nijmegen

10 augustus 2023